Szkolenia

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów

Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.

Rzeszów 17-18 wrzesień 2016 r.

Program:

 1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
 2. Mity na temat dyslalii.
 3. Fonem a głoska.
 4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
 5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechniczne czynności prymarnych.
 6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.
 7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów: Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?  Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
 8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
 9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.Procedura a metoda i strategia.Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?Analityczna i syntetyczna metoda wywoływania głosek.
 10. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
 11. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
 • Konstruowanie przedpola artykulacji.
 • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
 • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.
 • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.
 • Aktywizacja głoski w większej strukturze.
 • Polaryzacja głoski.
 • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

 

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Termin szkolenia: 17-18 wrzesień 2016 r., 18 godzin

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Koszt szkolenia: 450 zł

Informacje i zapisy:

Katarzyna Żuraw

tel. 600 216 982

e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

Prowadząca:

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Pracownik Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Serdecznie Zapraszamy


Postępowanie logopedyczne w przypadku ORM-u

Grzegorz Tematyka wolna Zostaw Komentarz  

Postępowanie logopedyczne w przypadku ORM-u. Rzeszów 2016r.

Po zebraniu minimum 20 osobowej grupy

 

Zagadnienia:

 1. Oddziaływania logopedyczne z dziećmi, których mowa opóźnia się – teoria i praktyka.
 2. Schemat postępowania z dzieckiem niemówiącym około 2 r. ż..
 3. Znaczenie sprawności grafomotorycznej – zalecenia praktyczne.
 4. Studia przypadków –wnioski dla terapii.

 

Odbiorcy: logopedzi-niezależnie od stażu pracy w zawodzie;

Prowadząca:

Dr Iwona Michalak-Widera, logopeda i pedagog specjalny z  ponad dwudziestoletnim stażem, wykładowca uniwersytecki, trener emisji głosu, autorka książek, artykułów, plakatów i ulotek z obszaru logopedii.

Czas trwania szkolenia: 9 godzin

Termin szkolenia: 2016r.

Koszt szkolenia: 350 zł

Informacje i zapisy:

Katarzyna Żuraw

tel. 600 216 982

e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl


Emisja głosu

Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  

Opis szkolenia

Umiejętność posługiwania się zdrowym i estetycznym głosem jest niezmiernie cenna w komunikacji językowej. Jej waga znacznie rośnie w przypadku osób, które pracują głosem i których praca stawia przed nimi duże wymagania dotyczące jakości i wytrzymałości głosu. Osoby takie są bardzo często narażone na powstawanie chorób czynnościowych narządu głosu, które w dużej mierze utrudniają lub wręcz uniemożliwiają pracę głosem.Podstawowym czynnikiem zapobiegającym powstawaniu wspomnianych schorzeń jest prawidłowa emisja głosu. Jest ona procesem o bardzo wielu uwarunkowaniach. Ich świadomość pozwala na zminimalizowanie czynników zagrażających prawidłowej czynności głosotwórczej, umożliwia też efektywną pracę nad głosem.

Cechą charakterystyczną szkolenia jest indywidualne  podejście do uczestników, wypracowane przez prowadzącą podczas wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami uczącymi się emisji głosu oraz w terapii osób z jego zaburzeniami.

Założenia i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest indywidualna diagnoza sprawności emisyjnych uczestników oraz wyposażenie ich w podstawową wiedzę i  umiejętności dotyczące emisji głosu, w tym ukształtowanie prawidłowych nawyków związanych z: postawą, oddychaniem, fonacją i rezonansem. 

Treści programowe:

Rola prawidłowej emisji głosu w komunikacji.Higiena głosu i zaburzenia głosu. 

Uwarunkowania emisji głosu.

Indywidualna diagnoza czynności emisyjnych.

Związek prawidłowej postawy ciała i procesu tworzenia głosu.

Budowa i funkcjonowanie krtani (krtań jako narząd głosotwórczy, mechanizm powstawania głosu, funkcje krtani).

Oddychanie (rodzaje torów oddechowych i błędy w oddychaniu, istota oddychania dynamicznego, mechanizm oddechu całościowego, podparcie oddechowe, warunki sprzyjające prawidłowemu oddychaniu, ćwiczenia prawidłowego oddechu mownego).

Fonacja (istota fonacji, błędy fonacyjne, prawidłowe nastawienie fonacyjne, ćwiczenia fonacyjne).

Rezonans (rodzaje rezonansu i jego rola w fonacji, ćwiczenia pozwalające na  uzyskanie  rezonansu i wykorzystanie go w mowie).

Metody dydaktyczne: metoda wrsztatowa, dyskusja, metoda podająca, metoda przypadków, pokaz i omówienie;

 Prowadząca:

dr Marta Wysocka - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopedii. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła filologię polską na UMCS, podyplomowe studia w zakresie logorytmki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w zakresie emisji głosu na UMCS. W pracy badawczej i praktyce logopedycznej zajmuje się , emisją głosu i jego zaburzeniami, techniką i estetyką mówienia, związkami mowy i muzyki, prozodią mowy, wykorzystaniem muzyki w terapii logopedycznej i stymulacji rozwoju mowy.

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Liczebność grupy: maksymalnie 16 osób-uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą wygodnych strojów i miękkiego obuwia.

Koszt szkolenia: 340 zł

Informacje i zapisy:

Katarzyna Żuraw

tel.600 216 982

e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl


Podstawy ortodoncji dla logopedów

Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  

„Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu”

22-23.10.2016

 Liczba godzin dydaktycznych: 16

Cele:

Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką ortodontyczną i związku ortodoncji z logopedią. Szczegółowe cele sprowadzają się do:

 • ukazania zmienności rozwojowej narządu żucia na tle rozwoju osobniczego,
 • zaznajomienia z charakterystyką zaburzeń zgryzowo-zębowych w obrębie narządu żucia,
 •  zaznajomienia z zastosowaniem ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej diagnozie,
 • zaznajomienia z logopedycznym diagnozowaniem i usprawnianiem wymowy osób z wadą zgryzu,
 •  profilaktyki wad zgryzu i wad wymowy.

 Treści programowe:

 1. Wprowadzenie do ortodoncji. Podstawowe pojęcia w ortodoncji. Cele i zadania ortopedii szczękowej.
 2. Rozwój zgryzu na tle rozwoju osobniczego (okres płodowy, zgryz w okresie noworodkowym i niemowlęcym, zgryz w uzębieniu mlecznym, zgryz w okresie uzębienia mieszanego, zgryz w uzębieniu stałym).
 3. Klasy Angle’a. Nagryz pionowy i poziomy. Zwarcie centralne.
 4. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
 5.  Etiologia zaburzeń w budowie i czynności zespołu twarzowo-szczękowego.
 6. Wady zgryzu – charakterystyka zaburzeń:
 • podłużnych (wady dotylne i doprzednie),
 • pionowych (zgryzy otwarte i głębokie),
 • poprzecznych (zgryzy krzyżowe i przewieszone).

7. Nieprawidłowości zębowe – zaburzenia dotyczące położenia, budowy, wielkości, liczby i tempa rozwoju zębów.

8. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
9. Związek wad zgryzu i wad wymowy w literaturze przedmiotu.
10. Wspólne uwarunkowania wad zgryzu i wad wymowy.
11. Zniekształcenia dźwiękowej formy wypowiedzi u osób z wadami zgryzu:

 • występowanie wady wymowy u osób z wadami zgryzu,
 • występowanie pozanormatywnych realizacji fonemów języka polskiego,
 • występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wadliwych realizacjach polskich  fonemów spółgłoskowych,

występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wymowie osób z wadą zgryzu.

12. Usprawnianie logopedyczne osób z wadą wymowy i wadą zgryzu.

Osoba prowadząca:

dr n. hum. Lilianna Konopska-adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Zainteresowania naukowe: teoria i praktyka zaburzeń wymowy, logopedyczna ocena jakości zaburzeń wymowy u osób z wadami zgryzu. Współpracuje naukowo z Katedrą i Kliniką Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Cena: 450zł

Kontakt: Katarzyna Żuraw

tel. 600 216 982

olsnienie-terapia@wp.pl

 

 


Dyslalia Ankyloglosyjna- o krótkim wędzidełku języka

Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  

Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

Rzeszów 30-31.05.2015

Wykłady przygotowane są na podstawie własnych badań jakości wymowy osób z krótkim wędzidełkiem języka objętych chirurgiczno-logopedyczną opieką (z wykorzystaniem materiałów fotograficznych i filmowych).

Celem wykładów jest zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.

Tematyka:

Wielofunkcyjność języka i wielodyscyplinarne kryteria oceny jego ruchomości.

Literatura medyczna i logopedyczna wobec:

 • wędzidełka języka jako przyczyny ograniczenia ruchomości języka
 • usprawniania języka w ankyloglosji (ćwiczenia, chirurgiczne leczenie)
 • związku między ruchomością języka a sprawnością artykulacyjną.
 • Krytyczne omówienie narzędzi do badania sprawności narządów mowy w logopedii.
 • Własna propozycja badania i oceny ruchomości języka.
 • Własna propozycja oceny głoskowych realizacji fonemów i klasyfikacji wadliwej wymowy.
 • Wymowa osób z krótkim wędzidełkiem języka (zasób fonemów wadliwie realizowanych, cechy wadliwych realizacji, cechy kompensacyjnej artykulacji).
 • Efekty chirurgicznego leczenia ankyloglosji (frenotomia).
 • Chirurgiczno-logopedyczna terapia dyslalii ankyloglosyjnej – przygotowanie pacjenta (i opiekunów) do zabiegu na wędzidełku języka i do terapii kształtującej proste nieartykulacyjne) i złożone (artykulacyjne) ruchy języka.
 • Poprawa jakości wymowy w logopedycznym postępowaniu z zastosowaniem frenotomii.

Prowadzącadr Barbara Ostapiuk (adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej US, kierownik Podyplomowych Studiów Logopedii i Glottodydaktyki na Uniwersytecie Szczecińskim).

Liczba uczestników: do 20 osób

Termin: Rzeszów 30-31.05.2015

Cena: zależna od uczestników grupy, w granicach 400-420zł

Informacja i zgłoszenia:

tel. 600 216 982

mail: olsnienie-terapia@wp.pl

 


Metoda werbo-tonalna

Grzegorz Tematyka wolna Zostaw Komentarz  

 

 Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej. Cz. 1

Prowadzący: dr n. hum. Anna Prożych (surdopedagog, dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej)

Liczba osób: ok. 15 -€“ 22

Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych

Koszt:  500 zł od osoby za I część

Cel szkolenia:

Zapoznanie terapeutów z elementami metody verbotonalnej i wykorzystywanie jej w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami: z wadą słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, z cechami autyzmu, z opóźnionym rozwojem mowy itp. Warsztat przeznaczony dla logopedów, rodziców dzieci niepełnosprawnych, pedagogów specjalnych.

Program szkolenia w  formie warsztatów obejmuje:

 1. Historia powstania i założenia metody verbotonalnej
 2. Wywołanie samogłosek w rytmie ciała i rytmie muzycznym
 3. Zabawy fonacyjne na samogłoskach
 4. Wykorzystanie rytmu ciała i rytmu muzycznego do wywołania spółgłosek: p, b, m, l.
 5. Utrwalanie spółgłosek w zabawach fonacyjnych.

tel. 600 216 982

mail: olsnienie-terapia@wp.pl


Koncepcja terapii obrzękowej ASDONK

Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  
kto asdonk szkolenie

kto-szkolenie

Koncepcja terapii obrzękowej

Rzeszów
13-16.06.2013 (1 stopień)
26-29.09.2013 (2 stopień)

Nie można mówić o współczesnej rehabilitacji bez wspominania o terapii obrzękowej. Jej miejsce wśród metod zabiegowych jest niepodważalne. Potwierdza to kilkanaście tysięcy terapeutów, którzy corocznie zdobywają uprawnienia do stosowania tej metody w Europie Zachodniej i z powodzeniem wykorzystują ją w swoich gabinetach.

Każdy, kto pracuje z pacjentami ortopedycznymi, chirurgicznymi, neurologicznymi czy sportowcami, powinien dobrze poznać tę metodę.
Natomiast praca z pacjentami onkologicznymi bez znajomości funkcjonowania układu limfatycznego jest wręcz niemożliwa. Często jest to bowiem jedyna, skuteczna metoda terapeutyczna w przypadku wystąpienia obrzęków, albowiem współczesna farmakologia nie przynosi tu spodziewanych efektów.
Jak widać zastosowanie terapii obrzękowej w fizjoterapii jest bardzo szerokie.
Metoda ta znana pod nazwą Koncepcja Terapii Obrzękowej (KTO) składa się z kilku różnych sposobów oddziaływania terapeutycznego i dopiero odpowiednie zastosowanie tych składowych przynosi oczekiwane rezultaty. Ważna jest zarówno odpowiednia kolejność i intensywność działań terapeuty podczas pojedynczego zabiegu, jak również długofalowe planowanie usprawniania, odpowiednio do postępu i przebiegu choroby.
Dopiero takie podejście terapeuty sprawia, iż KTO staje się metodą bardzo efektywną i efektowną.

W skład Koncepcji Terapii Obrzękowej wchodzi:
manualny drenaż limfatyczny – MDL (masaż limfatyczny)
terapia kompresji (uciskowa)
terapia ruchowa przy zachowanej kompresji
terapia obrzęku (stosowana przy obrzęku limfatycznym)
pozycje ułożeniowe
terapia oddechowa

Terapię tę stosuje się m.in. przy:
obrzękach limfatycznych (obrzęki pierwotne tzw. wrodzone
oraz wtórne powstałe np. po usunięciu węzłów chłonnych
lub jako skutek radioterapii)
obrzękach pourazowych (po zabiegach operacyjnych,
towarzyszące złamaniom, skręceniom, uderzeniom,
oparzeniom, kontuzjom sportowym),
niewydolności żylnej (w tym np. w owrzodzeniach podudzi)
obrzękach powstałych z powodu braku aktywności ruchowej
(np. po udarze mózgu, po urazach mózgowo-rdzeniowych)
obrzękach lipidowych (cellulitis)
obrzękach idiopatycznych
obrzękach zapalnych (w przebiegu choroby reumatycznej
czy zapalenia na skutek radioterapii)
obrzękach towarzyszących zaburzeniom krążenia tętnic
(obrzęki przy miażdżycy zarostowej tętnic,
po rekonstrukcji naczyń, po operacjach w stanie niedokrwienia)

Terapia ta jest już od wielu lat w całości uznana i refundowana przez kasy chorych w Europie Zachodniej.
KTO z dużym powodzeniem można stosować nie tylko w medycynie, ale również przy zabiegach kosmetycznych i pielęgnacji ciała. Również jej stosowanie podczas odnowy biologicznej jest jak najbardziej zasadne.

Nasze nauczanie oparte jest na wieloletniej pracy z pacjentami, którzy borykają się z różnego rodzaju obrzękami oraz wielu latach doświadczeń w nauczaniu tej metody na rynkach zachodniej Europy. Dużym atutem jest też możliwość bieżącej współpracy i czerpania z doświadczeń najstarszej na świecie Specjalistycznej Kliniki Leczenia Obrzęków – Feldbergklinik dr Asdonk ze Schwarzwaldu w Niemczech oraz lekarzy tam zatrudnionych.

Prowadzący:

ROBERT TRYBULSKI - Urodzony w 1972 roku, absolwent kierunku fizjoterapia i nauczycielski AWF w Katowicach, trener sportów walki, nauczyciel w Medycznej Policealnej Szkole Województwa Śląskiego w Raciborzu i Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach na kierunku fizjoterapia, członek kilku towarzystw naukowych, liczne kursy z terapii manualnych, osteopatii, masażu, PNF, Bobathów dla dorosłych itp.
Zawodowo szczególne zainteresowania to: pourazowe dysfunkcje narządu ruchu, fizjoterapia sportowców, metody relaksacyjne.
www.rehabilitacja-provita.pl

1100 zł (za 1 etap) kurs 2x4dni


Zaburzenia połykania

Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  
ZABURZENIA POŁYKANIA

szkolenie-zaburzenia-polykania

Przyczyną wielu zaburzeń artykulacji  jest niewłaściwa fizjologia połykania i oddychania. W przypadkach pacjentów, u których współwystępują te dysfunkcje praca wyłącznie nad motoryką artykulacyjną znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia uzyskanie pożądanego efektu terapii. Efekt taki może zapewnić jedynie właściwa kompetencja logopedy umożliwiająca mu zdiagnozowanie zaburzeń połykania i oddychania i dobranie odpowiednich metod terapeutycznych eliminujących te dysfunkcje. 

Założenia i cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat charakterystyki zaburzeń połykania i oddychania oraz ich wpływu na powstawanie zaburzeń artykulacji. Zdobędą umiejętność diagnozy i terapii rozwojowych zaburzeń połykania, zaburzeń oddychania oraz ich profilaktyki.

Treści programowe

1. Fizjologia połykania.

2. Etiologia i charakterystyka zaburzeń połykania.

3. Współwystępowanie zaburzeń połykania z zaburzeniami mowy.

4. Wpływ zaburzeń połykania na powstawanie wad zgryzu i wad wymowy.

5. Diagnostyka zaburzeń połykania i oddychania.

6. Profilaktyka zaburzeń połykania i oddychania.

7. Metody terapii zaburzeń połykania i oddychania.

Metody dydaktyczne

metoda warsztatowa, dyskusja, metoda podająca

Osoba prowadząca

dr Marta Wysockadoktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopedii. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła filologię polską na UMCS, podyplomowe studia w zakresie logorytmiki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w zakresie emisji głosu na UMCS. W pracy badawczej i praktyce logopedycznej zajmuje się związkami mowy i muzyki, prozodią mowy, wykorzystaniem muzyki w terapii logopedycznej i stymulacji rozwoju mowy, emisją głosu oraz techniką i estetyką mówienia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, ok. 8 godzin

Cena: 250zł

Zapisy i informacja:

Katarzyna Żuraw

600 216 982


Rozszczepy wargi i podniebienia

Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  

 

Odbiorcy:

Logopedzi

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności związane z wielospecjalistycznym leczeniem dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, umiejętności diagnozy i terapii zaburzeń mowy od urodzenia.

Program:

1. Zagadnienia wstępne: występowanie rozszczepów podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego, etiologia, patogeneza, klasyfikacja rozszczepów.

2. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu.

3. Przedoperacyjna opieka nad dzieckiem z rozszczepem podniebienia.

4. Ogólne standardy leczenia ortodontycznego i chirurgicznego w przypadku wady rozszczepowej.

5. Cechy dyslalii i alalii rozszczepowej.

 • Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej”.
 • Zaburzenia tempa i rytmu rozwoju mowy.

6. Standardowy model logopedycznej diagnozy dziecka z rozszczepem od urodzenia  (według  najnowszych standardów postępowania logopedycznego).

7. Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem.

 • Pomoc rodzicom nienarodzonego dziecka z rozszczepem  
 • Dziecko w pierwszym roku życia
 • Dziecko w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym   

8. Nosowanie i co dalej?

9. Czynniki determinujące wyniki terapii.

10. Rola logopedy w wielospecjalistycznym leczeniu zespołowym dziecka z rozszczepem, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z foniatrą.

11. Sylwetka psychologiczna dziecka z rozszczepem i jego rodziny.

12. Dokumentacja leczenia zespołowego.

Prowadząca:

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Pracownik Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Serdecznie Zapraszamy

Wymiar godzin dydaktycznych: 16

Termin realizacji: 09-10.04.2014

Zgłoszenia przyjmujemy do 20.03.2016 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Cena  450 zł

Informacja i zgłoszenia:

tel. 600 216 982

mail: olsnienie-terapia@wp.pl


Szkolenie Logorytmika

Grzegorz Szkolenia 8 Komentarze
logorytmika

szkolenie z logorytmiki

SZKOLENIE  DLA LOGOPEDÓW, PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej – 16 godz. 

NOWOŚĆ- Nowy termin 14-15 maj 2016

INFORMACJE I ZAPISY

adres e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

telefon: 600 216 982 

Opis szkolenia

Rozwój funkcji ruchowych i słuchowych jest bezpośrednio powiązany z rozwojem mowy. Ich zaburzenia mogą w znaczny sposób wpływać na obniżenie sprawności komunikacyjnych i językowych.
Logorytmika jest metodą usprawniającą narząd ruchu oraz funkcje psychomotoryczne poprzez wykorzystanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Doskonali również percepcję słuchową oraz sprawności związane z ekspresją mowy. Uwrażliwia na zjawiska prozodyczne.
Może być stosowana w formie zajęć grupowych lub indywidualnych. Jest metodą przeznaczoną głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Założenia i cele szkolenia
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat roli ćwiczeń słuchowych, wokalnych, ruchowych i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy i w terapii logopedycznej oraz nabędą umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Zapoznają się z metodyką prowadzenia zajęć logorytmicznych w zaburzeniach różnych funkcji związanych z mową: słuchowych, ruchowych, psychoruchowych. Zdobędą umiejętność właściwego doboru muzyki służącej stymulacji rozwoju mowy oraz stosowanej w terapii jej zaburzeń. Będą mieli możliwość obserwacji nagrań pacjentów prowadzonych metodą logorytmiki.

Treści programowe
Logorytmika: charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych).
Logorytmika jako forma kinezyterapii.
Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych.
Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej.
Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki.
Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej.
Obserwacja i omówienie nagrań pacjentów uczestniczących w zajęciach logorytmicznych.
Literatura
Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno – motoryczna, Warszawa 1997,Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Warszawa, 1985 i wyd. kolejne, Kilińska – Ewertowska E., Logorytmika,Lublin 1978, Kilińska – Ewertowska E., Badania nad zastosowaniem ćwiczeń muzyczno-ruchowych w terapii dzieci z zaburzeniami mowy, Gdańsk 1981, Kilińska – Ewertowska E., Ćwiczenia logorytmiczne,Gdańsk 1993, Klöppel R., Vliex S., Rytmika w wychowaniu i terapii, Warszawa, 1995, Kowalska A., Metodyka kształtowania elementów prozodycznych w wypowiedziach dzieci z upośledzeniem słuchu, Lublin, 1989, Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca: zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej, Gdańsk 2001, Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Bydgoszcz 1999, Sloboda J. A., Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki., Warszawa 2002, Smoczyńska – Nachtman U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu, Warszawa 1992, Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, Warszawa 1998, Wysocka M., Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, „Biuletyn Logopedyczny”, 1 (13) 2004, s. 17 – 22.

Metody dydaktyczne
metoda warsztatowa, dyskusja, metoda podająca, metoda przypadków, pokaz, film

Osoba prowadząca

dr Marta Wysocka- doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopedii. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła filologię polską na UMCS, podyplomowe studia w zakresie logorytmiki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w zakresie emisji głosu na UMCS. W pracy badawczej i praktyce logopedycznej zajmuje się związkami mowy i muzyki, prozodią mowy, wykorzystaniem muzyki w terapii logopedycznej i stymulacji rozwoju mowy, emisją głosu oraz techniką i estetyką mówienia.

Wymagania czas trwania szkolenia – 16 godzin

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą wygodnych strojów i miękkiego obuwia lub skarpet

maksymalna liczebność grupy – 15 osób

CENA SZKOLENIA: 380 ZŁ

W cenę wliczona jest przerwa kawowa.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty.